sự khác nhau của sơn nội thất mykolor grand Opal feel và sơn mykolor touch